Resultat

Home
Resultat

NXS_3533.jpg a

Bakgrund

En del av målsättningen för Prohip-projektet är att det ska ske en kompetensutveckling av vårdpersonalens kvalifikationer inom främjande av hälsa och rehabilitering för personer med kroniska besvär i Region Skåne och Region Själland.

Som ett led i att uppfylla detta har:

  • 10 specialistsjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor från Universitetssjukhuset i Lund
  • 10 specialistsjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor från Sygehus Syd, Slagelse sjukhus och Næstved sjukhus
  • samt 2 lektorer från sjuksköterskeutbildningen, University College Sjælland, campus Næstved och campus Storstrøm
  • deltagit i undervisning i syfte att höja sin kompetens.

Under projektperioden 2010–2013 har 6 workshops hållits i Danmark respektive Sverige (läs mer under Projektaktiviteter).

I kompetensutvecklingsprogrammet utgår man från relevansen i att utarbeta och använda kliniska riktlinjer i sjukvårdspraxis. Här ingår en introduktion till kritisk läsning av undersökningar som bygger på kvantitativa forskningsmetoder, och övningar i formulering av fokuserade frågor samt insamling, analys och bedömning av relevant vetenskaplig litteratur genomförs. Litteraturen tolkas och resultaten används för att formulera rekommendationer för praxis.

Följande aktiviteter avvecklas på workshops och i praktiken:

    Kritiskt förhållande till egen praxis – och jämfört tvärs över regionen

    Läst artiklar

    Insamling av data i egen praxis beträffande de fem insatsområdena DKSE

    Utveckling av förslag på utvecklingsprojekt på avdelningarna

    Bedömning av validitet beträffande utveckling av kliniska riktlinjer

    Datainsamling (utvärdering) beträffande de fem insatsområdena DKSE

    Intervju av patienter beträffande självvärderad hälsa och egenvård

    Deltagande och presentation vid nationella och internationella konferenser

    Utveckling av e-hälsokoncept

    Uppdatera kollegor beträffande nya artiklar och nytt informationsmaterial

    Ta fram informationsmaterial och vägledningar till patienter

    Ta fram informationsmaterial till personal

    Studiebesök

    Undervisning på grundutbildningen

    Ta fram patientinformationsmaterial

Undervisningen ger kompetens till:

– att samla in och analysera data samt bedöma behovet av en sjukvårdsfacklig klinisk riktlinje och val av relevanta instrument för registrering av kliniska problemställningar

– att identifiera relevant litteratur (inkl. referensprogram och riktlinjer) som grundlag för utarbetandet av en klinisk riktlinje och val av instrument för registrering av kliniska problemställningar

– att analysera och utvärdera kvaliteten på vetenskaplig litteratur som grundlag för utarbetandet av en klinisk riktlinje och använda instrument för registrering av kliniska problemställningar. Fortsatt kompetensutveckling och dokumentation för evidensbaserad sjukvård/vård av höftpatienter. Kompetensutvecklingen fokuserar på: dokumentation, utveckling och implementering av utvalda identifierade områden: konfusion, trycksår, näring, urinretention och rehabilitering som kan stötta patienternas egen möjlighet till rehabilitering.

Kursförloppen stöttar deltagarnas kompetenser att själva identifiera behov av nya kliniska riktlinjer. 

Kursförloppen stöttar dessutom deltagarnas kompetenser att utarbeta förmedlingsmaterial samt bedöma användbara målmetoder som kvalitetsindikatorer i sjukvård/vård av höftpatienter.

    Utvecklat frågeformulär

    Datainsamling

Danska länkar 

– Vetenskapliga artiklar och länkar:

    Det danska referensprogrammet för höftfraktur

    Det danska referensprogrammet för höftimplantat

    Det danska ortopedsällskapet (DOS)

    Det danska registret för höftimplantat (DHR)

    Fysioterapi – kort beskrivning av de senaste forskningsprojekten

    Doktorsavhandling av Jette Primdahl: Self-efficacy in outpatients with rheumatoid arthritis

    Lundbeck-fonden – forskning om accelererade höft- och knäoperationsförlopp

    Artikel om kliniska databaser

    VISUEL – vetenskapscenter för hälsa, näring och inlärning – Under “Igangværende projekter fra VISUEL” >” Prohip”, hittar du blanketter (timregistreringsblankett och reseersättningsblankett)

Svenska länkar

– Klicka på de enskilda rubrikerna för mer information 

    Socialstyrelsens riktlinjer för höftbrott

    RIKSHÖFT, det nationella kvalitetsregistret för höftfrakturpatienterna

    Svensk sjuksköterskeförening

    Vårdförbundet

    Boaregistret

    Nationella Kvalitetsregister

    Film – Patientröster

Copyright 2013 Prohip