Screeningsundersökningar

Home
Resultat
Screeningsundersökningar

Screeningundersökningar

Syftet med screeningundersökning inom de två ortopedkirurgiska specialområdena är ett led i kompetensutvecklingen av vårdpersonalen, så att de är utbildade i att kunna genomföra och förhålla sig till resultat av de screeningar som är relevanta för fastställandet av rehabilitering av patienter efter höftbrott och ny höft. Datainsamlingen har pågått under två perioder. Under perioden 1 april–1 juni 2011 och under perioden 1 april–1 juni 2012. Under projektperioden har det varit möjligt att inkludera samtliga inlagda patienter som under en period på tre månader behandlades på avdelningen.

Det finns insamlade data inom följande områden

Under projektet har man utarbetat scheman för datainsamling som har relevans för de fem insatsområdena: trycksår, retention, näring, konfusion och rehabilitering, kompletterat med insamling av annan relevant information som:

 • Demografiska data
 • Smärt- och funktionsnivå
 • Andra besvär
 • Självvärderad hälsa
 • Frakturtyp
 • Operationstyp
 • Väntetid före operation (för frakturpatienten)
 • Inläggningstid
 • Komplikationer
 • Kontaktpersonsystem
 • Hjälpmedel

Antal deltagande patienter

Danmark: 2011 ingick 73 frakturpatienter och 39 implantatpatienter

Danmark: 2012 ingick 76 frakturpatienter och 44 implantatpatienter

Sverige: 2011 ingick 122 frakturpatienter och 46 implantatpatienter

Sverige: 2012 (ännu inte klart)

Datainsamlingsmetod

Till datainsamlingen användes ett frågeformulär som utarbetats i samarbete mellan Prohips styrgrupp och deltagare.

I datainsamlingen harRikshöftsformulären kompletterats med de internationellt erkända screeninginstrumenten screeninginstrumenten  NMS (New Mobility Score), CAS (Cumuleret Ambulation Score) och NRS Numerisk rating scale.

Dataanalys

Dataanalysen har genomförts av respektive forskare från Styrgruppen, Ami Hommel och Britta Hørdam (läs mer under… Här kan du få information om framtida forskningsfält.) Dataindsamlingen färdigställs och präsenteras på en workshop i mars och framgår av den slutgiltiga avrapporteringen (uppdateres i mars 2013).

Copyright 2013 Prohip