Screenings-undersøgelser

Home
Resultater
Screenings-undersøgelser

Screeningsundersøgelser

Formålet med screeningsundersøgelse inden for de to ortopædkirurgiske specialer er et led i kompetenceudvikling af sundhedspersonalet, så de er oplært i at kunne gennemføre og forholde sig til resultater af de screeninger, der er relevante for tilrettelæggelsen af rehabilitering af  patienter efter hoftebrud og ny hofte. Dataindsamling har fundet sted i 2 perioder. Perioden den1. april 2011 – 1. juni 2011 og i perioden 1. april 2012 – 1. juni 2012. I projektperioden har det været muligt at inddrage alle indlagte patienter, der i en periode på 3 måneder blev behandlet i afdelingen.

Der er indsamlet data inden for følgende områder

Der er i projektet udarbejdet skemaer for dataindsamling, der har relevans for de 5 indsatsområder: tryksår, retention, ernæring, konfusion og rehabilitering suppleret med indsamling af andre relevante oplysninger som:

 • Demografiske data
 • Smerte- og funktionsniveau
 • Andre lidelser
 • Selvvurderet helbred
 • Fraktur type
 • Operationstype
 • Ventetid inden operation (for fraktur patienten)
 • Indlæggelsestid
 • Komplikationer
 • Kontaktpersonsordning
 • Hjælpemidler

Antallet af  deltagende patienter

Danmark: I 2011 indgik 73 fraktur patienter og 39 alloplastik patienter

Danmark: 2012 indgik 76 frakturpatienter og 44 alloplastik patienter

Sverige: I 2011 indgik 122 fraktur patienter og 46 alloplastik patienter

Sverige: I 2012 (endnu ikke opgjort)

 

Dataindsamlingsmetode

Til dataindsamling blev benyttet et spørgeskema udarbejdet i samarbejde mellem Styregruppe og deltagere i Prohip.

I dataindsamlingen er der eksempelvis anvendt internationalt anerkendte screeningsredskaber EQ5D (Euro Qol Five Dimensions), NMS (New Mobility Score), CAS (Cumuleret Ambulation Score), CAM (Confusion Assessment Method) ) og GCS (Glasgow Coma Score), Norton scala og VAS (Visuel Analog Scala).

 

Dataanalyse

Dataanalysen er foretaget af de respektive forskere fra Styregruppen, Ami Hommel og Britta Hørdam (læs mere under ….. Her kan du blive orienteret om forskningsfelt, udgivelser etc.) Data opsamlingen færdiggøres og præsenteres på workshop i marts fremgår af den endelige afrapportering (Opdateres marts 2013).

Copyright 2013 Prohip